dima
  • Soutěž na výtvarné řešení fasády přístavku Národního zemědělského muzea

    Rok 2011 byl vyhlášen jako Mezinárodní rok lesů s ústředním tématem „Lesy pro lidi”. Lesy jsou domovem a zdrojem obživy pro 1,6 miliardy lidí, jsou nositeli 80 procent biologické rozmanitosti na souši, mají zásadní význam pro stabilitu klimatu a významný vliv na kvalitu a množství vody v krajině. Ačkoli se odlesňování v tropických oblastech v posledním desetiletí významně zpomalilo, stále pokračuje neúnosně vysokým tempem. I proto Evropská unie vyvíjí značné úsilí, aby se na její trh nedostávalo dřevo a dřevařské výrobky pocházející z nelegálních těžeb. Úvodem je potřeba říci, že se soutěže účastníme jako skupina čtyř studentů s podobným názorem na ,,výtvarné řešení návrhu fasády přístavku Národního zemědělského muzea,, a na smysluplnost celé soutěže a jejího zadání. Považujeme za důležité v úvodu našeho textu uvádět tentýž odstavec vložený v zadávací dokumentaci, zmiňující rok 2011 jako Mazinárodní rok lesů. Použití tohoto odstavce se stává téměř irelevantním a informace v něm obsažené jakoby se ztrácely v poptávce po atraktivní fasádě a ve stínu přístavku samotného. Přístavek Národního zemědělského muzea je jistě objektem o jehož jak funkční, tak estetické kvalitě je možné zdárně pochybovat, a který v kontextu okolních staveb Gymnázia Nad Štolou, Národního zemědělského muzea a domů na rohu ulic Letohradská a Nad Štolou působí značně rozpačitě. Jinými slovy jsme proti “stánkovitosti” která se projevuje nejen v zadané lokalitě, ale i v širším kontextu Prahy 7. Základem naší myšlenky jsou čtyři fáze, které na konci určí konečný vzhled přístavku. Je potřeba realizovat každou z nich přičemž je možné upravit způsob jejího provedení tak, aby zůstal zachován dopad akce. První dvě části jsou destruktivního charakteru a dvě následující jsou spíše konstruktivní. Celý proces je možné vnímat jako urychlenou a řízenou devastaci objektu s následnou kultivací místa, jaká v delším časovém úseku u podobných objektů přirozeně probíhá v různých částech Prahy. A/ malba fasády simulující projevy vandalismu / DEVASTACE B/ simulace úmyslného či neúmyslného zapálení objektu / ASANACE C/ vyklizení spáleniště a následné zatravnění / KULTIVACE D/ výsadba stromů nebo jiné zahradní úpravy / UŽÍVÁNÍ